Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny?

Włącz się w działalność Fundacji. Wspomożesz inicjatywy, na które czekają najbardziej potrzebujący.Możesz przekazać 1% swojego podatku na konto FundacjiKontakt z Fundacją - informacje tele-adresoweEnglish version

Informacje o Fundacji

Wdrażane Programy

Stypendia

Wolontariat

Historia Fundacji

Fotografie

Nasi Partnerzy i Przyjaciele

I Ty możesz nam pomóc

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazywać 1% należnego fiskusowi podatku na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny? jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000026308

Numer naszego konta bankowego


 

 

 INFORMACJE O FUNDACJI SFL 

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 28 marca 2000 r.

Obszary działania 

Terenem działania Funduszu Lokalnego jest miasto i gmina Sokółka, które zamieszkuje 28 tys. osób.

Fundusz Lokalny wspiera finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego. Obecnie Sokólski Fundusz wspiera inicjatywy na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Beneficjantami Funduszu mogą być organizacje pozarządowe, domy kultury, szkoły, a także studenci.

Misją Sokólskiego Funduszu Lokalnego jest przyczynienie się do poprawy jakości życia społeczeństwa gminy Sokółka ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb socjalnych poprzez: określanie i zaspokajanie obecnych i przyszłych potrzeb społecznych oraz pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy na cele charytatywne.

Cele i zadania Fundacji

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu sokólskiego poprzez prowadzenie i  finansowanie działań w zakresie:

 • Pomocy społecznej w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki.

 • Ochrony środowiska.

 • Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

 • Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży.

 • Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regiony.

uśmierz ból z Magneto 500 Plus!

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych.

 • Prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania i przestępczość).

 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów pomocy osobom bezdomnym, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci , dzieciom ze środowisk zagrożonych, osobom bezdomnym.

 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i  zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • Finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia  nie posiadających środków finansowych.

 • Prowadzenie i wspieranie finansowe imprez, programów i wydarzeń z zakresu kultury, sztuki, tradycji i kultury regiony, służących lokalnej społeczności.

 • Pomoc finansową dla organizacji i instytucji zajmujących się sportem  i turystyką.

 • Prowadzenie i finansowanie imprez sportowych i turystycznych       organizowanych dla społeczności regionu.

 • Prowadzenie i wspieranie finansowe projektów rozbudowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej w regionie.

 • Prowadzenie i finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu regionu.

 • Prowadzenie programu stypendialnego i finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży.

 • Prowadzenie i wspieranie finansowe programów naukowych i badawczych służących rozwojowi społecznemu, gospodarczemu i cywilizacyjnemu regionu.

 • Finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia w regionie.

 • Finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, oświatą i wychowaniem w regionie.

 • Prowadzenie i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

 • Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych i projektów w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych, zaopatrzenia w wodę, budownictwa mieszkaniowego dla samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa publicznego, poprawę estetyki otoczenia w regionie.

 • Prowadzenie, wspieranie i pomoc w rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.

 • Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami, środowiskami i osobami fizycznymi na rzecz realizacji celów zgodnych z celami fundacji.

 


.

Fundacja im. Stefana Batorego   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

? Copyright by SFL