Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny?

Włącz się w działalność Fundacji. Wspomożesz inicjatywy, na które czekają najbardziej potrzebujący.Możesz przekazać 1% swojego podatku na konto FundacjiKontakt z Fundacją - informacje tele-adresoweEnglish version

Informacje o Fundacji

Wdrażane Programy

Stypendia

Wolontariat

Historia Fundacji

Fotografie

Nasi Partnerzy i Przyjaciele

I Ty możesz nam pomóc

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazywać 1% należnego fiskusowi podatku na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny? jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000026308

Numer naszego konta bankowego


 NASZA HISTORIA 

Historia i cele działania Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” i „Sokólski Fundusz Lokalny”

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” będąca kontynuatorką Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” – święci w 2007 roku 15-lecie swojego działania. Jest to więc wspaniała okazja, aby dokonać podsumowania i oceny jej dotychczasowych dokonań oraz przybliżyć społeczeństwu historię, misję i działania obu Fundacji.

I. Historia i cele działania Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej”

Korzenie Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” sięgają 1989 roku, kiedy to powstał Komitet Obywatelski. Z Komitetu została wyłoniona Komisja Charytatywna do której weszli ludzie wrażliwi na ludzką niedolę.

Przewodniczącą Komisji została Maria Talarczyk, którą wybrano na Radną I kadencji Rady Miejskiej. Jako zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej, zaproponowała ona utworzenie Fundacji służącej pomocą bezradnym, zaskoczonym przemianami społecznymi – ludziom.

Uchwałą Nr XXVI z dn. 31.III.1992 r. Rada Miejska ustanowiła Fundację „Fundusz Pomocy Społecznej”, która została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa 8.IX.1992 r. pod Nr 2969.

 

Od 14.XI.1996 r. z Zarządu odeszli: Mirosława Zubrzycka, Maria Ciruk, Antoni Jackiewicz, a na ich miejsce wybrano: Elżbietę Zofię Mazur - sekretarz, Barbarę Chmielecką – vice Prezes, Romana Bielawskiego - skarbnik.

Cel statutowy Fundacji „FPS”:

Celem statutowym Fundacji jest pomoc ludziom biednym, samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz utworzenie i prowadzenie Domu Opieki dla ludzi bezdomnych i samotnych.

 

Ważniejsze wydarzenia z historii Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej”

VII.1993 r. – nawiązanie współpracy z Fundacją Belgijską „Północna Limburgia Pomaga Polsce” (co roku Fundacja ta dostarczała Fundacji dary rzeczowe w postaci ubrań i mebli w ilości 20 ton każdorazowo)

02.X.1995 r. – Otwarcie Ośrodka Usług Socjalnych i Terapeutycznych ze środków PHARE (150 mln. starych złotych)

25.IV.1996 r. – podpisanie umowy z AED na projekt „Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz walki z alkoholizmem” ze środków z USAID na kwotę 625tys. zł.

VII-VIII.1996r. - na obozie terapeutycznym w Wulce Ratowieckiej pod namiotami na trzech turnusach wypoczywało 81 dzieci z najuboższych rodzin.

06.II.1997 r. – utworzenie świetlicy Socjoterapeutycznej na Os. Centrum 17 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, ze środków Fundacji dla Polski, z udziałem całej społeczności Sokółki

10.VIII.1997 r. – spotkanie delegacji Fundacji z prezydentem USA Billem Clintonem.

25.IX.1997 r. – spotkanie w Kancelarii Prezydenta z RP z pierwszą Damą Panią Jolantą Kwaśniewską (dyplom za program „Dziecko w gminie – zdrowe odżywianie”)

30.IV.1998 r. – wydanie poradnika „Z udziałem całej społeczności Realizujemy problemy alkoholowe Gminy” ze środków AED. Poradnik w nakładzie ok. 1 000 egzemplarzy trafił do samorządów gmin w całej Polsce

19.II.1999 r. – spotkanie grupy inicjatywnej Sokólskiego Funduszu Lokalnego

 

II. Historia i cele działania Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

W końcu 1998 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej”, jako jedna z 14 organizacji pozarządowych w kraju, została zaproszona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce do tworzenia Funduszu Lokalnego.

Powstanie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” poprzedziły spotkania z przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowego, biznesu i organizacji społecznych.

Warunkiem utworzenia Funduszu Lokalnego i uzyskania dofinansowania z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, było zebranie na Kapitał Żelazny minimum 100 tys. złotych.

Nutresin – sprawdź terazPo uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawicieli różnych środowisk i Komisji Rady Miejskiej, Rada Miejska Sokółka w dniu 26 listopada 1999 r. powołała Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny”, która została zarejestrowana 28.III.2000 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy pod Nr 26308.

W okresie od stycznia 1999 r. do marca 2000 r. Fundacja „Fundusz Pomocy Społecznej” zebrała na kapitał żelazny kwotę 45 tys. złotych, a Rada Miejska dofinansowała kapitał kwota 55 tys. złotych, natomiast Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce dofinansowała kapitał żelazny kwotą 100 tys. złotych.

Cele i zadania Fundacji „SFL”:

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu Sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:

 • Pomocy społecznej w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki

 • Ochrony środowiska

 • Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 • Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży

 • Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regiony

uśmierz ból z Magneto 500 Plus!

Ważniejsze wydarzenia z historii Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

W okresie minionych 7 lat Fundacja „SFL” zrealizowała wiele programów służących wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, pomocy osobom niepełnosprawnym, przeciwdziałającym bezrobociu i marginalizacji życia najuboższych rodzin gminy Sokółka.

02.X.1999 r. – Pierwszy Bal Dobroczynny z Sokólskim Funduszem Lokalnym

26.XI.1999 r. – Powołanie Fundacji SFL przez Radę Miejską

04.III.2000 r. – II Bal Dobroczynny

28.III.2000 r. – zarejestrowanie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawa

19.V.2000 r. – uroczyste przekazanie czeku na 100 000 zł. przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce

15-16.VII.2000 r. – I-wszy Rodzinny Festyn Dobroczynny z Sokólskim Funduszem Lokalnym IX.2000 r. – pierwsze 3 stypendia dla studentów I roku

31.XII.2000 r. – połączenie Fundacji „SFL” z Fundacją „Fundusz Pomocy Społecznej”

19.V.2001 r. – Utworzenie koalicji wokół Funduszu Stypendialnego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

25.IX.2001 r. – przyznanie „pierwszych” 40 stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z programu Fundacji im. St. Batorego – „Równe Szanse”

16.XI.2001 r. – przyznanie nagrody 36 700 zł. za najlepiej przeprowadzony projekt „Działaj Lokalnie” z ARFP, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji im. ST. Batorego

06.XII.2001 r.- I-wszy Dzień Filantropa w Sokółce

02.IV.2002 r. – 10-lecie pracy w Fundacji Marii Talarczyk – podziękowanie od Burmistrza

X.2002 r. – 2003 r. – zawiązanie koalicji do rozwiązania problemu bezrobocia w Sokółce w programie PHARE ACCESS 2000

09.III.2003 r. – wręczenie Statuetki Wdzięczności NIKE 2002 dla „SFL”

14.V.2003 r. – XII.2003 r. – realizacja projektu „Teatr Prawd Dziwnych” ze środków PFRON

08.VIII.2003 r. – odebranie certyfikatu „Pracowni Umiejętności” od PTC Operatora Sieci ERA – na 20 projektów młodzieżowych.

I.2003 r. – 15.III.2004 r. – realizacja projektu „Otwarte Drzwi” z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

10.III.2004 r. – Fundacja „SFL” uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego

IV.2004 r. – 2005 r. – realizacja Projektu Unijnego – Fundusze Lokalne na rzecz społeczności Utworzenie Funduszu Pomocy dla ofiar uzależnień

23.VI.2004 r. – Dyplom uznania i nagroda za profesjonalizm i efektywność służenia innym od Marszałka Województwa Podlaskiego i Pani Jolanty Kwaśniewskiej

2005 r. – Realizacja 21 projektów „Działaj Lokalnie IV” z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności (dwie edycje) Wartość projektów 84 035 zł.

16-17.IX.2005 r. – pierwsza zbiórka żywności w sklepach pod hasłem „Podziel się posiłkiem”. W 5 zbiórkach w 12 sklepach przez rok 2005 i 2006 zebrano łącznie ok. 10 ton żywności, którą rozdano dla ok. 1 000 najbiedniejszych dzieci.

04.XI.2005 r. – na konferencji Sieci Funduszy Lokalnych w Elblągu na Przewodniczącą Sieci wybrano Marię Talarczyk – Prezesa Zarządu.

VI – XI.2006 r. – realizacja 14 projektów „Działaj Lokalnie V” w 3 gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo

VII-XII.2006 r. – program „Stypendia Motywacyjne Koniczynka” ze środków Wojewody Podlaskiego – 22 stypendia dla najbiedniejszych uczniów

15.XI.2006 r. – rozpoczęcie projektu „Między nowymi a dawnymi czasy” w ramach programu „Łączymy pokolenia” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji PZU.

 

III. Podsumowanie

W ciągu 7 minionych lat Sokólski Fundusz Lokalny zrealizował wiele inicjatyw i programów skierowanych do młodzieży i grup obywatelskich – zdobywając środki z Fundacji ogólnopolskich, od samorządu, od sponsorów indywidualnych i firm, z organizacji imprez charytatywnych:

 • w programie Fundusz Stypendialny przyznano 370 stypendiów na sumę 434 600 zł

 • w programie „Godzina po lekcjach” przyznano 30 grantów na sumę 30 tys.

 • programie „Pracownia Umiejętności” przyznano 64 granty na sumę 94 tys.

 • w programie „Działaj Lokalnie” przyznano 35 grantów na sumę 100 670 zł.

 • na wypoczynek letni dzieci i młodzieży oraz matek dzieci przeznaczono w całym okresie działania Fundacji „Fundusz Pomocy Społecznej” i „SFL” kwotę 322 261 zł.

Z wypoczynku skorzystało w ciągu 11 lat 690 dzieci oraz 53 matki a na półkolonii wypoczywało 315 dzieci. W sumie na programy stypendialne i grantowe Fundacja przeznaczyła 981 531 zł.

Przez 7 lat kapitał żelazny Sokólskiego Funduszu Lokalnego wzrósł z 200 tys. w roku 2000 do 690 tys. na koniec 2006 r.

Osiągnięte rezultaty Funduszu Lokalnego zawdzięczamy przede wszystkim naszym strategicznym partnerom i darczyńcom tj. Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji im. St. Batorego, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie członków Rady i Zarządu Fundacji, dobra współpraca z samorządem lokalnym, duża liczba wolontariuszy i ofiarność wielu sympatyków Funduszu, zarówno z Sokółki jak i z całej Polski.


.

Fundacja im. Stefana Batorego   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

? Copyright by SFL