Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny?

Włącz się w działalność Fundacji. Wspomożesz inicjatywy, na które czekają najbardziej potrzebujący.Możesz przekazać 1% swojego podatku na konto FundacjiKontakt z Fundacją - informacje tele-adresoweEnglish version

Informacje o Fundacji

Wdrażane Programy

Stypendia

Wolontariat

Historia Fundacji

Fotografie

Nasi Partnerzy i Przyjaciele

I Ty możesz nam pomóc

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazywać 1% należnego fiskusowi podatku na organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego.

Fundacja ?Sokólski Fundusz Lokalny? jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000026308

Numer naszego konta bankowego


 Wolontariat 

Tony dla biednych

Już sześć razy mieszkańcy Sokółki dzielili się produktami spożywczymi z potrzebującymi. Do tej pory w ramach akcji "Podziel się posiłkiem” wolontariusze zebrali ponad 10 ton żywności.

Przez dwa dni sokólska młodzież zbierała żywność dla ubogich rodzin. W specjalnie ustawionych koszach lądowały konserwy, płatki, oleje, przyprawy, słodycze, makarony. 

Aleksandra i Ewelina (z prawej) w piątek zbierały żywność w jednym z sokólskich sklepów

Najczęściej jednak ludzie wrzucali podstawowe produkty, takie jak mąka czy cukier.

- Najwięcej mamy właśnie mąki - mówią wolontariuszki Aleksandra Bułkowska i Ewelina Lingo. - Ludzie wrzucają z coraz większa rozwagą, najczęściej produkty trwałe, z których można potem coś przyrządzić.

Produkty do kosza
Zbiórce "Podziel się posiłkiem” w Sokółce patronował Sokólski Fundusz Lokalny. W sumie w siedemnastu sklepach żywność zbierało około 150 wolontariuszy.

- To już szósta zbiórka żywności w Sokółce. W poprzednich pięciu uzbieraliśmy ponad 10 ton produktów. Teraz mamy nadzieję uzbierać kolejne dwie, może trzy tony - mówi Maria Talarczyk, prezes Sokólskiego Funduszu Lokalnego.

Nutresin – sprawdź terazJak zapewniają wolontariusze, pomagać trzeba zawsze, a zwłaszcza w okresie przedświątecznym.
- Trzeba pomagać innym ludziom, to ważna cecha u człowieka, żeby dzielić się tym, co się ma - mówi Aleksandra Bułkowska. Podobnie wypowiadali się klienci sklepów, którzy wrzucali część swoich zakupów do specjalnych koszy.
- Nikt nie zbiednieje, jeżeli wrzuci do kosza słoik majonezu czy kilogram cukru - mówi Anna Słomikowska. - Ja przy okazji takich akcji zawsze staram się pomóc, bo wierzę, że dobro dane drugiemu człowiekowi wraca do nas ze zdwojoną siłą.

Ulotka do kieszeni
Wszystkim klientom sklepów spożywczych wolontariusze rozdawali ulotki informujące o akcji. Kosze zapełniały się szybko. Jednak na pewno nie wszyscy sokółczanie byli zainteresowani zbiórką.
- Niektórzy wcale nie chcieli brać od nas ulotek. Inni chowali je do kieszeni - mówi z żalem Ewelina Lingo.

Zbiórkę zorganizował suwalski Bank Żywności wspólnie z fundacją "Wspólna Droga” i Sokólskim Funduszem Lokalnym.

Martyna Tochwin, Kurier Sokólski, 25 marca 2007 r.


 WOLONTARIAT 

Wolontariuszem jest każda osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniżej umieściliśmy fragment ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział III 

Wolontariat

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 42.

1. Wolontariusze mogą wykonywać, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale, świadczenia, odpowiadające świadczeniu pracy, na rzecz:

  1. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego;

  2. organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej;

  3. jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej - zwanych dalej "korzystającymi".

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wolontariuszy wykonujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej.

Art. 43.

Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

kulnaro.pl

Art. 44.

  1. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

  2. Na żądanie wolontariusza, korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

  3. Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemnną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza

  4. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

Rozdział 2 Przepisy szczególne

Art. 45.

1. Korzystający ma obowiązek:

1) informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

2) zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

3) pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

2. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego.

3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolonatariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.

4. Wolontariusz może, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zwolnić korzystającego w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3.

Art. 46.

  1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

  2. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń o których mowa w art. 42, na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 3.

  3. Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Art. 47.

Korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji.

uśmierz ból z Magneto 500 Plus!

Art. 48.

Jeżeli porozumienie zawarte między korzystającym, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 a wolontariuszem dotyczy wydelegowania wolontariusza w celu wykonywania przez niego świadczeń na terytorium innego państwa, na podstawie umowy międzynarodowej wiążącej Rzeczpospolitą Polską, wolontariuszowi przysługuje prawo do świadczeń i pokrycia kosztów ogólnie przyjętych w stosunkach danego rodzaju, chyba że umowy międzynarodowe stanową inaczej.

Art. 49.

Wydatki na cele, o których mowa w art. 45 ust. 1 i 3 oraz art. 46 ust. 3 stanowią:

1) koszty prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 jako korzystających;

2) koszty korzystających, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.

Art. 50.

Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.

 

 


.

Fundacja im. Stefana Batorego   Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

? Copyright by SFL